Подробнее на сайте: https://enjoymedicine.ruhttps://focmedicine.ruhttps://medicineway.ru https://dearmedicine.ruhttps://indianmedicine.ru https://rankmedicine.ruhttps://keepmedicine.ru https://chinese-medicine.ru
https://safemedicine.ru https://bravemedicine.ruhttps://yetimedicine.ruhttps://whitemedicine.ruhttps://washealth.ru
https://medicinego.ruhttps://natural-cure.ru

کولرگازی و اسپیلت

یک قسمت ان درداخل محیط ساختمان ودیگری دربیرون ازساختمان درهوای ازادنصب می شوددراین صورت قسمت پرسروصدای سیکل که کمپرسورمی باشدبیرون محیط ساختمان قرارمی گیردوتنهاقسمت اواپراتورکه وجودان داخل محیط ضروری می باشد درداخل قرارمی گیرد
انواع اواپراتور: دیواری،سقفی کاستی،سقفی،زمینی
اواپراتورچیست:مجموعه ای ازلوله های مسی وصفحات الومینیومی مشبک باطراحی خاص می باشدکه دربخش داخلی دستگاه قرارگرفته ومحل خنک سازی هوادرحالت سرمایش ویادفع گرمادرحالت گرمایش می باشد.
به عبارتی هوادرون اتاق با مکیده شدن ازقسمت بالای یونیت داخلی واردمحفظه اواپراتورشده وپس ازخنک کردن درحالت سرمایش ویاگرم شدن درحالت گرمایش ازقسمت پایین ان به سمت اتاق دمیده می شود.