دستگاه تصفیه آب ایزیول مدل RO 815 زیرسینکی پایه دار خانگی

مراحل تصفیه آب توسط دستگاه ایزیول مدل 815

فیلتر مرحله اول :

حذف گل ،زنگ لوله اب،شن وذرات تا سطح 5 میکرون 

زمان تعویض 1الی 5 ماه 

فیلتر مرحله  دوم :

حذف بو،رنگ و کلر آب 

زمان تعویض  1  الی  5  ماه

فیلتر مرحله سوم 

حذف بو ، رنگ و کلر به طورکامل 

زمان تعویض   1   الی  5 ماه 

فیلتر مرحله چهارم :

حذف میکر وب ها باکتری های مضر انگل،فلزات سنگین (سرب) نیترات ،نیتریت، اهک ،گچه آب ،ذرات معلق تاسطح 0/000001نانومتر  و رسوبات 

زمان تعویض   12   الی 24  ماه 

فیلتر مرحله پنجم:

اصلاح وبهبود  بو رنگ وطعم آب 

زمان تعویض9  الی 12 ماه 

فیلتر مرحله ششم : اضافه نمودن مواد معدنی مورد نیاز بدن به آب تصفیه شده به روش کاملا  طبیعی وغیر مصنوعی .

زمان تعویض  9  الی   12  ماه